Categories
Aktuálne

Želáme si čo najrýchlejšie upokojenie situácie

Štrajkový výbor a zamestnanci v štrajkovej pohotovosti vítajú “Výzvu k upokojeniu situácie”. Jednou z hlavných požiadaviek, ktorú od začiatku presadzujeme, je čo najrýchlejšie vyriešenie situácie na FIIT STU tak, aby sme sa opäť mohli hrdo hlásiť k fakulte a hodnotám, ktoré v minulosti reprezentovala.

Nemyslíme si však, že cesta k vyriešeniu situácie vedie cez kreslenie ďalších hrubých čiar – tie našu fakultu len rozdeľujú. Kategoricky tiež odmietame sugestívne vyjadrenia o mocenskom boji, ktoré majú za úlohu odvrátiť pozornosť od skutočných problémov, ktoré na fakulte sú. Zdieľame rozhorčenie zo šírenia poloprávd a klamstiev. V tejto súvislosti si dovolíme ozrejmiť:

  • V našej komunikácii uvádzame vždy počty akademických zamestnancov (učiteľov a výskumných pracovníkov), tzn. tých, ktorí priamo napĺňajú poslanie verejnej vysokej školy (podľa Zákona o VŠ).
  • Nesmierne si vážime prácu všetkých ostatných neakademických zamestnancov*, ale, nakoľko sa nepodieľajú na akademickej samospráve (napr. volenie do akademického senátu fakulty), verejne nekomunikujeme ich podporu štrajkovej pohotovosti.
  • Nie je pravda (medializovaná informácia), že zamestnancom je bránené zapojiť sa do štrajku/pohotovosti. Informácia o vyhlásení a možnosti zapojenia sa išla mailom všetkým zamestnancom FIIT dňa 15.1.2020.
  • Počet zamestnancov zapojených v štrajkovej pohotovosti je otvorený a naďalej stúpa (viac info).
  • V prepočte na celkový pedagogický výkon fakulty zamestnanci v štrajkovej pohotovosti pokrývajú viac ako 60 %**
  • Mrzí nás, že sa situácia negatívne dotýka aj neakademických zamestnancov (ako sa niekoľkí z nich vyjadrili vo Výzve). Dúfame preto, že dekan čo najskôr prijme kroky na upokojenie situácie, ku ktorým ho neustále vyzývame, a o ktorých s ním už niekoľko týždňov rokujeme.

* tj.,Ekonomického, Personálneho, Študijného, Technicko-prevádzkového, Organizačného oddelenia, Slovenskej informatickej knižnice, Centra výpočtových a komunikačných služieb a Centra priemyselného výskumu
** prepočítané na študentokredity, zohľadnené garantovanie odborných predmetov (bez predmetov zabezpečovaných inými súčasťami STU alebo UK, napr. matematické predmety, spoločensko-vedné predmety)