Categories
Aktuálne

Vyhlásenie štrajku

Dekan Ivan Kotuliak porušil dohodu s rektorom STU a účelovo zamestnal 18 nových ľudí. Svojím konaním ohrozil záujem fakulty (FIIT) na férovom a demokratickom priebehu volieb do Akademického senátu fakulty a poškodil dobré meno fakulty a univerzity. Navyše ohrozuje kvalitu vzdelania a akreditáciu študijných programov fakulty tým, že:

  • prepustil garantku študijného programu a skomplikoval tak uzatvorenie zimného semestra, začiatok letného semestra, ako aj riešenie viacerých výskumných projektov na fakulte,
  • prijatím 18 nových zamestnancov zhoršil pomer docentov a profesorov k ostatným akademickým zamestnancom, ktorý je dôležitým aspektom akreditácie, 
  • svojvoľne na predmetoch nahradil zodpovedných vedúcich (garantov) a prednášajúcich a to deň pred začiatkom letného semestra (bez schválenia v príslušných orgánoch fakulty).

Vyčerpali sme všetky možnosti na zmierlivé riešenie situácie. Dekan nebol ochotný pristúpiť na dohodu (namiesto rokovania zrušil stretnutie s mediátorom, zástupcami protestujúcich študentov a zamestnancov v štrajkovej pohotovosti plánované na 12.2.2020 a vyvolával nátlak na zamestnancov, aby sa zriekli svojich práv).

Preto, hoci neradi, vstupujeme do štrajku za obranu našich sociálnych a hospodárskych práv, nediskriminácie a akademických slobôd a požadujeme:

  1. Zabezpečenie riadnych a férových volieb do Akademického senátu fakulty (AS FIIT). Doterajšie kroky dekana Ivana Kotuliaka (účelové rozšírenie zamestnaneckej časti akademickej obce o 40%, zbavenie riadiacich kompetencií kandidáta do senátu, okamžité skončenie pracovného pomeru kandidátky do senátu) v nás vzbudzujú pochybnosť o jeho vôli a schopnosti zabezpečiť férovosť volieb. Rovnako znemožňujú riadny chod fakulty. Dožadujeme sa účasti na samospráve fakulty, ktorú nám garantuje zákon o vysokých školách. Požadujeme férovo zvolený a funkčný senát (AS FIIT). 
  2. Upravenie vnútorných predpisov fakulty (štatút, organizačný poriadok, zásady volieb a pod.) tak, aby sa zamedzilo účelovému manipulovaniu so zložením zamestnaneckej časti akademickej obce pri voľbách do samosprávnych orgánov fakulty.
  3. Zabezpečenie ústavného práva na spravodlivé a uspokojujúce pracovné podmienky a odstránenie diskriminačného prístupu voči zamestnancom. Od svojho nástupu do funkcie dekana Ivan Kotuliak prijal na fakultu nových zamestnancov, ktorých pracovná náplň a jej plnenie vzbudzuje podozrenie na nehospodárne nakladanie s prostriedkami verejnej vysokej školy. Žiadame nastoliť rovnosť obsahu práv zamestnancov.
  4. Garanciu akademickej slobody na fakulte, aby sa svojvoľne nemenila personálna štruktúra fakulty za účelom posilnenia moci dekana, aby sa zabránilo akejkoľvek korupcii a aby sa obsah tejto slobody vykladal rovnako vo vzťahu ku všetkým zamestnancom, či iným školám.
  5. Zastavenie zastrašovania akademických zamestnancov v štrajkovej pohotovosti v podobe ich nahradzovania v rámci výučby predmetov v letnom semestri, ak sa dobrovoľne nevzdajú práva na štrajk. Títo zamestnanci zabezpečujú viac ako 60% všetkej výučby na fakulte, prednášajú a garantujú 47 predmetov a zabezpečujú väčšinu výskumných výstupov fakulty. Prijatie náhrady za týchto zamestnancov (len na základe ich vstupu do štrajkovej pohotovosti bez toho, aby reálne prišlo k vyhláseniu štrajku), považujeme za osobné manažérske zlyhanie dekana. Zároveň ide o nedovolené zasahovanie do ústavných práv akademických zamestnancov, a to práva na štrajk a práva slobodne sa združovať s inými na ochranu svojich hospodárskych a sociálnych záujmov. Žiadame prísľub dekana, aby nikto nebol diskriminovaný za účasť na štrajku a aby z tohto dôvodu nedošlo k zásahu do práva na (doterajšiu) odmenu zamestnancov (napr. znížením osobného ohodnotenia). V tejto súvislosti si uplatňujeme výhradu opätovného štrajku. 
  6. Bezodkladné zosúladenie prednášateľov a garantov predmetov so zákonným stavom schváleným a prerokovaným Radou študijných programov, Akademickým senátom FIIT STU a Vedeckou radou FIIT STU, od ktorého závisí aktuálne platná akreditácia študijných programov na fakulte.
  7. Zabezpečenie práva študentov na vzdelanie pri garantovaní jeho rovnakej kvality, personálnu stabilizáciu fakulty, ako pred nástupom dekana do funkcie. Náhrady za množstvo špičkových vedecko-pedagogických odborníkov vzbudzujú pochybnosti o zabezpečení kvalitného vzdelávania, ktoré bolo v nedávnej minulosti potvrdené aj medzinárodnou akreditáciou.

Vzhľadom na kroky podniknuté dekanom Ivanom Kotuliakom a vedením uvítame vyvodenie jeho osobnej zodpovednosti ako prejav dobrej vôle k nastoleniu spoločenského zmieru na fakulte.

Dolupodpísaní zamestnanci oznamujú, že budú štrajkovať 17.2.2020 v čase 13:00-14:00, čím zároveň upovedomujú zamestnávateľa o prekážke v práci na strane zamestnanca v zmysle §141 ods. 8  Zákonníka práce. Rozsah a trvanie štrajku budeme priebežne prehodnocovať na základe rokovaní a ochoty vedenia splniť ciele štrajku.