Categories
Aktuálne

Vyhlásenie 36* zamestnancov FIIT v štrajkovej pohotovosti

Čo chceme?

Po týždňoch napätej atmosféry a intenzívnych rokovaní sme sa na fakulte nepohli z miesta. Dekan Ivan Kotuliak nemá našu dôveru. Porušil verejný sľub a účelovo zamestnal 18 nových ľudí. Svojím konaním ohrozil záujem fakulty (FIIT) na férovom a demokratickom priebehu volieb a poškodil dobré meno fakulty a univerzity. Bez dôvery vo vedenie a osobu Ivana Kotuliaka nedokážeme ďalej pôsobiť na fakulte tak, aby to bolo v súlade so zásadami našej morálnej integrity. Preto žiadame, aby dekan Ivan Kotuliak vyvodil osobnú zodpovednosť a okamžite rezignoval na post dekana FIIT. Ak táto požiadavka nebude naplnená, sme pripravení k 17. februáru 2020 vstúpiť do ostrého štrajku a nezačať výučbu v letnom semestri. 

Zároveň žiadame AS STU, aby sa na svojom mimoriadnom zasadnutí 3. februára 2020 opätovne zaoberal a prehodnotil rozhodnutie o neplatnosti volieb do AS FIIT STU, ktoré sa konali dňa 16. januára 2020. Vyhlásenie volieb do Akademického senátu FIIT STU zo 16.1.2020 za neplatné, bez skúmania vplyvu procesného pochybenia na výsledok volieb, spochybňuje naše nároky na právnu istotu aj našu dôveru v platnosť základných demokratických princípov v rámci organizácie volieb do AS FIIT STU.

Kto sme?

Zamestnanci v štrajkovej pohotovosti:

  • garantujú na FIIT 49* predmetov (v pozícii prednášateľ)
  • aktuálne vedú 226* bakalárskych a diplomových prác
  • aktuálne vedú 29 dizertačných prác
  • sú vedúci 9 výskumných skupín
  • sú vedúci 7 výskumných projektov
  • tvoria excelentný tvorivý tím STU (jediný za FIIT STU)
  • sú autormi 525* vedeckých publikácií v databáze Scopus
  • majú evidovaných 3182* citácií v databáze Scopus
  • ich sumárny H-index v databáze Scopus je 147*

Michal Barla
Miroslav Blšták
Anna Bou Ezzeddine
Daniela Chudá
Peter Demčák
Gabriela Grmanová
Andrea Hrčková
Ondrej Kaššák
Michal Kompan
Martin Konôpka
Tomáš Kramár
Eduard Kuric
Martin Labaj
Peter Lacko
Marek Lóderer
Mária Lucká

Irina Malkin Ondik
Róbert Móro
Ingrid Nagyová
Pavol Návrat
Peter Pištek
Ivan Polášek
Karol Rástočný
Viera Rozinajová
Jakub Ševcech
Jakub Šimko
Marián Šimko
Ivan Srba
Jozef Tvarožek
Petra Vrablecová
1x nemenovaný zamestnanec

*Edit:
k 6.2.2020 počet zamestnancov stúpol na 36, zapojili sa aj:

Danka Babincová
Adam Greif
Alena Martonová

Petr Šaloun
1x nemenovaný zamestnanec