Categories
Aktuálne

Výberové konania treba vypísať bezodkladne!

Dekan FIIT koná v súvislosti so skončením zmlúv vysokoškolských učiteľov v rozpore so všetkými zvyklosťami. Odmieta vypísať výberové konania. Najskôr naťahoval čas, potom sa vyhováral na neexistujúce prekážky, teraz tvrdí, že už sa to nedá stihnúť. Pritom ak by sa výberové konania vypísali najbližší pracovný deň (18. mája), môžu sa uskutočniť 15. júna. Každý ďalší deň tento termín posúva na neskôr. A prehlbuje neistotu a nedôveru na fakulte.

Opakovane preto vyzývame dekana, aby bezodkladne vypísal výberové konania na prvý uskutočniteľný júnový termín. Zároveň dekana žiadame o predĺženie všetkých pracovných zmlúv zamestnancov do konca augusta, aby mali zamestnanci, ktorí neprejdu výberovým konaním štandardné dva mesiace na hľadanie nového zamestnania, tak ako je to štandardné pri iných pracovných pozíciách. Dekan tak má možnosť preukázať vôľu riešiť komplikovanú situáciu na fakulte a aspoň čiastočne napraví svoje manažérske zlyhanie zanedbaním personálnej politiky na pozíciách pedagogických pracovníkov.

Chce si dekan zvoliť zamestnancov podľa lojality alebo schopností?

Dekan predĺženie zmlúv vysokoškolským učiteľom podmienil uskutočnením individuálnych rozhovorov, čím narušil transparentnosť a nestrannosť, ktoré práve zaručuje výberové konanie.

Na základe svedectiev zamestnancov, ktorí sa týchto rozhovorov už zúčastnili, sumarizujeme ich obsah, ktorý jednoznačne indikuje, že dekan nechce transparentný výber zamestnancov tak, ako to predpokladá akademické prostredie a predpisuje zákon. Naopak, chce si vybrať tých, ktorí vyhovujú jeho osobe. Dokonca niektorým prisľúbil, že sa po takomto jeho osobnom výbere nemusia obávať, že by v neskoršom výberovom konaní neuspeli.

Samotné rozhovory (občasne v pozvánkach dekanom príznačne nazvané aj pohovory) boli plánované na 15 minút a boli ukončené do pol hodiny. Scenár priebehu sa dá zovšeobecniť nasledovne:

  1. Plán habilitácie alebo inaugurácie
  2. Účasť v štrajku na začiatku letného semestra 2019/2020
  3. Ochota napĺňať víziu vedenia
  4. Účasť v štrajku v zimnom semestri 2020/2021
  5. Voľná diskusia

Rozhovory väčšinou začínali korektne a kreatívne. Dekan sa zaujímal o vedecko-výskumnú budúcnosť zamestnancov. Načrtol aktuálny stav plnenia kritérií na habilitáciu za docenta alebo inauguráciu za profesora. Ak nemal tieto informácie, pýtal sa na ne. Následne sa pýtal na plán zamestnanca, ako plánuje kritériá naplniť a kedy vidí možnosť, že by mohol byť habilitovaný alebo inaugurovaný.

Po tomto krátkom úvode diskusia pokračovala sériou otázok smerovaných na prieskum lojality voči súčasnému vedeniu. Tieto otázky začali účasťou na štrajku na začiatku letného semestra, pričom sa pýtal najmä na osobné dôvody. Zároveň obhajoval svoje rozhodnutie náhrady vyučujúcich. Súvisiace zlyhania ospravedlňoval nepochopením a nedorozumeniami. Dekan neprejavil sebareflexiu v otázkach, prečo prebiehal štrajk (vyhodenie prof. Bielikovej, účelové prijatie 18 zamestnancov v snahe ovládnuť akademický senát), naopak obviňoval zamestnancov, že oni môžu za stav, v ktorom je teraz fakulta.

Ďalšie otázky boli smerované na ochotu zamestnancov schváliť vedenie fakulty a napĺňať víziu vedenia fakulty. Takéto otázky považujeme za nevhodné, a to z dôvodov:

  • fakulta má momentálne vo vedení len dekana. Úplné vedenie fakulty bude mať až po navrhnutí prodekanov akademickému senátu a ich schválení akademickým senátom. Nemôžeme teda odsúhlasiť niečo, čo neexistuje.
  • zamestnanci nemajú napĺňať víziu vedenia fakulty, ale majú napĺňať víziu univerzity a fakulty. Tieto vízie sa diskutujú v akademickej obci, prerokúvajú vo vedeckej rade a schvaľujú v akademickom senáte univerzity a fakulty, pričom vízia fakulty sa odvíja od vízie univerzity. Dekan teda nemôže žiadať od zamestnancov, aby napĺňali jeho víziu (pripomeňme, že vo vedení máme v súčasnosti len dekana), ale vedenie má vytvárať prostredie na to, aby zamestnanci mohli napĺňať víziu univerzity a fakulty.

Prieskum lojality bol ukončený otázkami na štrajk v zimnom semestri nasledujúceho akademického roku. Dekan sa opakovane dožadoval informácie, či sa zamestnanci plánujú zúčastniť takéhoto štrajku. Je to zvláštne, keďže od marca dekan nekomunikoval so zástupcami zamestnancov v štrajkovej pohotovosti a nejavil záujem nájsť dohodu, ktorá by viedla k definitívnemu upokojeniu situácie na fakulte.

Voľná diskusia sa prirodzene často venovala najmä výberovým konaniam. Dekan tu opakoval jeho predstavu o predĺžení zmlúv na základe novely Zákona o vysokých školách (umožňuje na obmedzenú dobu predĺžiť takú pracovnú zmluvu, ktorá skončí v čase trvania krízovej situácie), pričom podmienil predĺženie zmlúv svojím uvážením a rozhovormi s riaditeľmi ústavov o ich predstave o personálnom zložení ústavov. Tým na seba de facto prebral práva výberovej komisie a vložil si do rúk absolútnu moc. Pri otázkach, ako bude postupovať v prípade, že novelu nebude možné aplikovať, informoval, že má “elegantné riešenie”, ale bude potrebné, aby zamestnanci spolupracovali. Toto riešenie, ani o akú spoluprácu ide, nekonkretizoval.

Kedy môžeme očakávať uvoľnenie napätia?

Dekan opakovane predlžoval pôvodne avizovaný termín, dokedy ukončí fázu rozhovorov (pôvodný termín stanovil na 1. mája). Pri poslednom posunutí termínu (na 15. mája) prisľúbil informovať zamestnancov o predĺžení, resp. nepredĺžení pracovných zmlúv v priebehu ďalšieho týždňa. Dodnes však dekan zďaleka neuskutočnil rozhovory so všetkými zamestnancami s končiacimi zmluvami. A tak visí veľký otáznik nad hlavným poslaním fakulty – kto a ako bude realizovať vzdelávanie v najbližšom akademickom roku?

Domnievame sa, že takto by zodpovedný manažér konať nemal. Od začiatku tejto situácie sa snažíme o stretnutie s dekanom, kde by nám vysvetlil, prečo nechce uskutočniť výberové konania. Dekan si na nás doteraz nevedel nájsť čas – ak aj nejaký termín navrhol, následne ho zrušil s odôvodnením, že fakulta z našej strany čelí útokom. Akým, to nešpecifikoval.

Aktuálne už dekan netvrdí, že nevie uskutočniť výberové konania kvôli nemožnosti zorganizovať tajné hlasovanie. Namiesto toho študentom poslal mail, v ktorom tvrdí, že sa to už nedá stihnúť (po mesiaci, odkedy sme ho vyzývali, aby konal!). Tvrdí, že na to treba 6-7 týždňov. V skutočnosti na to stačia 4 týždne.

Tvrdí tiež, že by termín výberových konaní padol do obdobia dovoleniek – zabúda pritom spomenúť, že to bol práve on, kto pedagogickým zamestnancom nezmyselne nariadil čerpanie dovolenky v máji a júni, kedy majú najviac práce s finalizáciou semestra. Slovami generálneho riaditeľa sekcie vysokých škôl na Ministerstve školstva:

Vami uvádzaný prístup otvára otázku, či má vysoká škola skutočne záujem o otvorené výberové konania, či samotné obsadenie predmetných pozícií. Súčasne Vami uvádzaný postup vyvoláva zbytočné neistoty u časti súčasných zamestnancov, ktorí musia riešiť otázky ohľadne svojho ďalšieho pôsobenia, ale aj otázku transparentnosti celého postupu.”