Categories
Aktuálne

Voľby do AS FIIT – podanie žaloby

Predseda Akademického senátu STU v zmysle vydaného príkazu rektora STU na predchádzanie vzniku a šírenia prenosných ochorení zrušil vyhlásený termín opakovaných volieb do Akademického senátu FIIT STU (AS FIIT STU) plánovaný pôvodne na 17.3. 2020. 

V súvislosti s prechádzajúcimi volbami (zo dňa 16.1.2020) by sme chceli informovať, že dvaja naši kolegovia podali správnu žalobu na preskúmanie zákonnosti rozhodnutia Akademického senátu STU (AS STU) zo dňa 3.2.2020, ktorým AS STU potvrdil neplatnosť volieb do AS FIIT konaných dňa 16.1.2020 a v žalobe navrhujú, aby súd toto rozhodnutie zrušil. V žalobe namietajú, že došlo k zásahu do ich práv ako voličov ako aj do ich subjektívneho práva vykonávať mandát zvoleného člena AS FIIT, ktoré je verejným subjektívnym právom žalobcov, teda k zásahu do základného práva podľa čl. 30 ods. 4 Ústavy SR. 

Pri posudzovaní otázky neplatnosti volieb do AS FIIT STU nebola zohľadnená početná a ustálená judikatúra Ústavného súdu SR vo veciach ústavnosti a zákonnosti volieb a kritérií, ktoré Ústavný súd SR sformuloval ako podmienky pre možnosť vyhlásenia volieb za neplatné.

Dôvod neplatnosti volieb mal byť podľa stanoviska Predsedníctva AS STU “nesúlad počtu voličov vo volebnom zozname, ktorým bol vydaný hlasovací lístok a počtu odovzdaných hlasovacích lístkov” (rozdiel bol jeden chýbajúci podpis na prezenčnej listine). O takomto postupe AS STU sme mali a máme aj na základe právnej analýzy pochybnosti, pretože volebný proces nebol dokončený (neboli spočítané hlasy pre jednotlivých kandidátov) a ani sa teda nedalo preskúmať, či zistený nedostatok mohol mať vplyv na výsledok volieb.

Pod pôsobnosť čl. 30 ods. 4 Ústavy SR zaručujúceho základné právo na prístup k voleným a iným verejným funkciám za rovnakých podmienok spadajú aj funkcie orgánov akademickej samosprávy fakulty, ku ktorým patrí aj akademický senát fakulty. Je pritom vysoko pravdepodobné, že v prípade volieb uskutočnených dňa 16.1.2020 nedošlo k  žiadnej vade, ktorá by mala vplyv na výsledok volieb a teda aj na rozhodnutie voličov nakoľko:

  1. počet hlasovacích lístkov vydaných voličom a počet odovzdaných hlasovacích lístkov Volebnej komisii bol rovnaký, 
  2. všetky odovzdané hlasovacie lístky boli overené a boli pravé, 
  3. hlasovacie lístky boli odovzdané iba oprávneným voličom, nakoľko ich totožnosť bola overená pri odovzdaní hlasovacích lístkov.

Z uvedeného teda vyplýva, že volieb sa zúčastnili iba oprávnení voliči, ktorí všetci riadne hlasovali, avšak jeden volič sa nesprávne zaevidoval pri preberaní hlasovacieho lístka.

Ak by sa opakované voľby uskutočnili a v neskoršom súdnom konaní by boli žalobcovia úspešní, mohla by nastať právna neistota ohľadom platnosti mandátov kandidátov. Preto žalobcovia podali aj návrh na priznanie odkladného účinku opatrení, ktorými sa vyhlásili opakované voľby do AS FIIT STU. Inak povedané, žiadajú, aby sa opakované voľby neuskutočnili, kým súd nerozhodne vo veci platnosti volieb uskutočnených 16.1.2020.