Categories
Aktuálne

Správa o stave fakulty (časť III.)

FIIT STU je súčasťou verejnoprávnej vzdelávacej inštitúcie, financovaná najmä z peňazí daňových poplatníkov. Problémy, ktoré sa odrážajú do zníženej kvality vzdelania, sa preto vážne dotýkajú celej spoločnosti. Nesieme spoluzodpovednosť za našu fakultu, a preto sme sa v niekoľkých častiach rozhodli informovať, v akom stave sa naša fakulta, po 5 mesiacoch od nástupu nového dekana, nachádza. FIIT STU zažíva najťažšie časy vo svojej histórii. 

V tejto časti sa dozviete:

 • ako utrpeli študenti tzv. výskumnej orientácie – unikátneho programu pre podporu mladých výskumníkov už na bakalárskom stupni štúdia
 • ako svojvoľná zmena koncepcie študentskej vedeckej konferencie viedla k výraznému zníženiu záujmu a účasti
 • že dlhoročná súťaž v programovaní pre stredoškolákov, ktorá lákala mladé talenty študovať na Slovensku, skončila

Absencia vyhodnotenia (evaluácie) výučby (Správa o stave fakulty, I.) a výrazný pokles kvality kľúčových predmetov (Správa o stave fakulty, II.), žiaľ nie sú všetky problémy, ktoré našu fakultu postihli. Ďalšou ranou je

likvidácia vlajkových programov pre rozvoj talentov

Z nepochopiteľných dôvodov dochádza k postupnej likvidácii fakultných programov/projektov pre podporu talentovaných študentov, ktoré patrili na fakulte medzi reprezentatívne a známe aj mimo fakulty a univerzity. Vyberáme tri azda najdôležitejšie:

 1. Výskumná orientácia na bakalárskom štúdiu. Ide o unikátny program pre študentov bakalárskeho štúdia zameraný na rozvoj ich výskumného a vedeckého myslenia už od skorého začiatku. Na fakulte funguje už viac ako 10 rokov, na iných univerzitách aj v zahraničí bol tento koncept mnohonásobne oceňovaný. Tento program je na najlepšej ceste byť zlikvidovaný.

  V tomto akademickom roku sa tento program, paradoxne s rekordným počtom participantov – po odstavení dlhoročných učiteľov z výučby – zrejme dostal na dno priorít nového vedenia fakulty. Namiesto profesionálneho vedenia sa najlepší študenti stali obeťami odborného diletantizmu. V približne polovici svojho bakalárskeho štúdia mali absolvovať výskumný seminár, spoznať výskumné smery rozvíjané na fakulte, diskutovať s najlepšími výskumníkmi fakulty o zaujímavých problémoch, a pod ich vedením formulovať zadanie svojej bakalárskej práce. Nezvládnutým riadením sa citlivý personalizovaný prístup mení na hromadné “spracovanie”. Nepohodlní profesori a docenti boli od týchto študentov odstrčení, študenti mali významne obmedzenú ponuku možností svojho rozvoja. Neprekvapujúco, mnohí študenti si “vybrali” témy rozvíjané blízkymi spolupracovníkmi dekana, často s nižšou kvalifikáciou, ako by si zaslúžili.

  Zároveň bola zo dňa na deň bez vysvetlenia zrušená praktická časť seminára, ktorú študenti výskumnej orientácie dlhoročne hodnotili veľmi vysoko. Potom, ako sa študenti (sťažovalo sa až 17 z 19 študentov) aj pedagógovia postavili proti tejto zmene, prišiel len chabý prísľub, že v ďalších rokoch sa to možno obnoví. 

  Ak sa urýchlene nič nezmení, jeden ročník študentov-výskumníkov môže byť stratený. Otázna je aj výchova a vzdelanie toho ďalšieho. Študenti, ktorí sa tradične o tejto možnosti dozvedali na začiatku letného semestra, majú k dispozícii len rok staré informácie na webe fakulty.
 2. Študentská vedecká konferencia IIT.SRC. 15 rokov bola na FIIT STU táto konferencia, napĺňajúca a presahujúca inde známy a rozšírený koncept ŠVOČ, inkubátorom vedy a výskumu na fakulte. Výsledky svojich projektov na nej prezentovali študenti všetkých troch (!) stupňov štúdia. Mnohé príspevky po získaní cennej spätnej väzby a ďalšom dopracovaní končili na špičkových vedeckých konferenciách či v časopisoch. Na konferencii sa typicky zúčastňovalo cca 10% najlepších študentov fakulty. Mnohí z nich cez systém grantov dostávali možnosť zúčastniť sa na medzinárných vedeckých konferenciách aj osobne.

  Tento rok došlo netransparentne, bez akejkoľvek diskusie, k zmene zaužívaných pravidiel organizácie konferencie. Ešte pred vypuknutím krízy, sa zmenil koncept konferencie a z neznámeho dôvodu došlo k posunu termínov, a tým k znevýhodneniu študentov. Jedným z členov riadiaceho výboru sa navyše stal aj človek publikujúci v predátorskom časopise.

  Účasť napokon klesla na polovicu. Udalosť upútala aj nižšiu verejnú pozornosť. Počet partnerov z priemyslu podporujúcich túto udalosť sa znížil takmer na tretinu.
 3. Študentská súťaž ProFIIT. Súťaž pre stredoškolákov, s tradíciou od roku 2004, ktorej cieľom je nadchnúť šikovných žiakov stredných škôl pre štúdium informatiky. 16 úspešných ročníkov prinieslo fakulte aj Slovensku mnoho šikovných talentov. Niektorí účastníci tejto súťaže sú dnes už doktori či docenti a zostali pôsobiť na fakulte, ďalší s úspechom pôsobia vo firmách na Slovensku či v zahraničí. Viacerí sú dnes študenti doktorandského štúdia.
  Táto súťaž po nástupe nového dekana skončila.

Naďalej si kladieme otázku, aké sú záujmy nového dekana, keď sa nezaujíma o to, čo trápi študentov (správa časť I), je mu ľahostajná kvalita vzdelávania na fakulte (správa časť II) a svojimi rozhodnutiami sa podieľa na likvidácii rozvoja talentov na našej fakulte (správa časť III)?

Pozn.: Aktuálna situácia okolo pandémie COVID-19 by mohla vzbudzovať dojem, že nový koronavírus prispel k vzniku niektorých situácií. Prosíme pozorného čitateľa, aby si uvedomil oportunizmus využitia pandémie či s ňou spojeného sentimentu pre zakrytie nekompetentných rozhodnutí. Drvivá väčšina výhrad uvedených v tomto a nasledujúcich príspevkoch nemá s obdobím pandémie nič spoločné.