Categories
Aktuálne

Správa o stave fakulty (časť II.)

FIIT STU je súčasťou verejnoprávnej vzdelávacej inštitúcie, financovaná najmä z peňazí daňových poplatníkov. Problémy, ktoré sa odrážajú do zníženej kvality vzdelania, sa preto vážne dotýkajú celej spoločnosti. Nesieme spoluzodpovednosť za našu fakultu, a preto sme sa v niekoľkých častiach rozhodli informovať, v akom stave sa naša fakulta, po 5 mesiacoch od nástupu nového dekana, nachádza.

V tejto časti sa dozviete:

  • na fakulte došlo k výraznému poklesu kvality výučby
  • časť zamestnancov nespokojných so situáciou na fakulte bola odstavená z výučby
  • náhradní vyučujúci majú často neodstatočnú kvalifikáciu a nezvládajú situáciu
  • organizácia viacerých predmetov skolabovala
  • v procese zmien boli obídené orgány fakulty pre zabezpečenie kvality vzdelania
  • môže byť výrazne narušená celistvosť študijných programov 
  • sú ohrozené zručnosti študentov, reputácia absolventov a rastie riziko zhoršenia možností uplatnenia na trhu práce
  • existuje vážne podozrenie na nehospodárne zaobchádzanie so zverenými prostriedkami

Po absencii vyhodnotenia (evaluácie) výučby (Správa o stave fakulty, časť I) ďalší moment, ktorý oslabil fakultu, je

výrazný pokles kvality kľúčových predmetov.

Po vyjadrení nespokojnosti so situáciou na fakulte bola časť dlhoročných zamestnancov v letnom semestri odstavená z výučby. Podotýkame, že toto sa stalo aj napriek explicitnej deklarácii vôle zamestnancov pokračovať vo výučbe, ku ktorej boli vyzvaní. To, že niektorým boli odobraté pracovné úlohy (zabezpečovanie vzdelávania) a niektorým nie, považujeme za diskriminačný krok dekana voči vybraným zamestnancom. Za ešte väčší problém považujeme negatívny dopad týchto zmien na kvalitu vzdelávania.

Náhrady boli neadekvátne, často s nižšou odbornou kvalifikáciou. Vo viacerých prípadoch sa náhradní vyučujúci v minulosti vôbec nezaoberali výučbou daných alebo podobných predmetov. Kvalita ich prednášok bola viditeľne nižšia s prejavmi ako mechanické čítanie obsahu slajdov prebratých od predchádzajúceho vyučujúceho, prezentovanie chybných informácií na prednáškach či nedodržiavanie časového rozsahu prednášok.

Pri zavádzaní zmien boli ignorované upozornenia na hrozbu poklesu kvality, bola utlmená akékoľvek diskusia a boli obídené orgány fakulty, ktoré garantujú kvalitu nad rámec legislatívne požadovaného minima. Toto ani zďaleka nezodpovedá štandardu FIIT STU, vďaka ktorému fakulta získala uznanie v podobe medzinárodnej akreditácie. Dôsledkom týchto rozhodnutí došlo k ohrozeniu práva študentov na kvalitné vzdelanie. Vyvolávajú tiež podozrenie na nehospodárne zaobchádzanie so zverenými prostriedkami. 

Zníženie kvality dosiahlo dokonca štádium, keď nespokojnosť začali vyjadrovať samotní študenti – v dotazníku ku spokojnosti s kvalitou výučby, ktorý si museli zorganizovať samotní študenti (!), sa nachádza až 80,95% negatívnych odpovedí. Veľmi závažné je, že ide pritom len o špičku ľadovca. Zníženú kvalitu výučby v celej šírke študenti z princípu nedokážu rozpoznať. Posúdiť môžu len to, čo zažili, ale nie to, čo zažiť mohli – s inými vyučujúcimi.

Smutné je, že študenti ani netušia, ako im takýto zásah môže ublížiť. Dekan mediálne bagatelizuje množstvo i významnosť dotknutých predmetov. Pritom ide napríklad aj o viaceré povinné predmety v prvých ročníkoch bakalárskeho štúdia, na ktoré nadväzujú ďalšie predmety. Oslabenie vedomostí z fundamentálnych predmetov odboru sa môže odraziť do znížených zručností a neschopnosti efektívne riešiť záverečné (bakalárske, diplomové) projekty. V lepšom prípade to zostane pri zvýšenej miere samoštúdia so všetkými rizikami z neho vyplývajúcimi. V tom horšom prípade študenti dôsledky pocítia až pri nástupe do praxe alebo spomalením rozvoja svojej kariéry, čo je ešte nebezpečnejšie. Toto môže mať celospoločenské následky. 

Študentom bola v tomto semestri uprená kvalita, po ktorú si na FIIT STU prišli. Na identifikáciu všetkých zlyhaní tu ani nie je priestor. Študenti boli nezriedka obratí o značnú časť výučby čo do času (až absurdne vyznievajú niektoré argumenty náhradných prednášajúcich, ktorí neschopnosť zrozumiteľného, didakticky korektného a pútavého prednesu zakrývajú tvrdeniami o nemožnosti udržania pozornosti počas celej štandardnej prednášky) ako aj obsahu (ešte pred krízovou situáciou boli v rozpore s internými smernicami už počas semestra vykonané zmeny v sylaboch predmetov bez zohľadnenia celého študijného programu). Mnohé poznatky sú vynechané, s vysokým rizikom nepochopenia širších súvislostí. 

Organizácia viacerých predmetov skolabovala. Zúfalosť situácie dokladuje fakt, že v jednom z predmetov muselo dôjsť v druhej polovici semestra k navráteniu pôvodnej prednášajúcej profesorky. To, čo sme roky budovali na fakulte, každoročne poctivo diskutovali cez stretnutia na ústavoch, rady jednotlivých študijných programov a ďalšie orgány, starostlivo zvažovali nadväznosti, kapacity, sa zrazu rozsypalo ako domček z karát. Celistvosť vybudovaných informatických študijných programov je narušená, a s ňou aj reputácia absolventa FIIT STU. 

Kvalita vzdelávania však nie je dôležitá len pre jednotlivých absolventov. Na kvalite vzdelania závisí výkon ekonomiky krajiny a jej budúcnosť. FIIT STU doteraz vychovávala najžiadanejších odborníkov v národnom hospodárstve v oblasti, v ktorej je stále nedostatok zamestnancov. Koronakríza zrejme ešte zvýrazní dôležitosť digitálnej ekonomiky a potrebu IT expertov. 

Prepad kvality vzdelávania tak pocítia všetci.

Zmeny vo výučbe sa však nemajú dopad len na jej kvalitu:

  • Rozsah vykonaných zmien a ďalšie operatívne zmeny počas semestra vyvolávajú vážne podozrenie na nehospodárne zaobchádzanie s verejnými prostriedkami – na fakulte sú popri účelovo prijatých výskumných pracovníkoch aj nadbytoční učitelia. Paradoxom je: viac minutých peňazí, nižšia kvalita.
  • Personálne a štrukturálne zmeny v predmetoch rezultujú do významne zvýšenej a  neprimeranej záťaže na doktorandov fakulty, ktorí museli nepriamo prevziať časť záväzkov niektorých učiteľov diskriminačným spôsobom vylúčených z výučby. Sú tak ohrozené výskumné výsledky fakulty.

Pozn.: Aktuálna situácia okolo pandémie COVID-19 by mohla vzbudzovať dojem, že nový koronavírus prispel k vzniku niektorých situácií. Prosíme pozorného čitateľa, aby si uvedomil oportunizmus využitia pandémie či s ňou spojeného sentimentu pre zakrytie nekompetentných rozhodnutí. Drvivá väčšina výhrad uvedených v tomto a nasledujúcich príspevkoch nemá s obdobím pandémie nič spoločné.