Categories
Aktuálne

Správa o stave fakulty (časť I.)

FIIT STU je súčasťou verejnoprávnej vzdelávacej inštitúcie, financovaná najmä z peňazí daňových poplatníkov. Problémy, ktoré sa odrážajú do zníženej kvality vzdelania, sa preto vážne dotýkajú celej spoločnosti. Nesieme spoluzodpovednosť za našu fakultu, a preto sme sa v niekoľkých častiach rozhodli informovať, v akom stave sa naša fakulta, po 5 mesiacoch od nástupu nového dekana, nachádza.

V tejto časti sa dozviete:

  • na fakulte prestali fungovať mechanizmy kontroly kvality vzdelávania
  • nebol zvládnutý proces zberu spätnej väzby od študentov
  • došlo k zrušeniu priebežného monitorovania progresu študentov nižších ročníkov
  • neprebehla žiadna diskusia so študentmi o zimnom semestri s ohľadom na ich spätnú väzbu
  • učitelia doteraz nepoznajú kvantitatívne vyhodnotenie svojich predmetov v kontexte ostatných
  • problémy študentov nie sú v akademickej obci aktívne identifikované, nediskutuje sa o ich riešení
  • nie je jasné ako a vôbec na základe čoho bude fakulta pristupovať k prípadným zmenám vo výučbe v nasledujúcom ak. roku 

Nástup nového dekana sprevádzalo viacero kontroverzných okolností: účelové prijatie nových zamestnancov, hodinová výpoveď prof. Bielikovej (bez preukázania viny),  zastrašovanie oponentov, neplatné voľby do akademického senátu, štrajk väčšiny akademických zamestnancov, výzva takmer 400 študentov na jeho odstúpenie.

Zdá sa, že veľká obava o budúcnosť FIIT, ktorá pretrváva niekoľko mesiacov vo veľkej časti akademickej obce, bola opodstatnená. Prinajmenšom v oblasti výučby dochádza k rapídnemu poklesu úrovne a fakulta za uplynulé mesiace urobila veľký krok späť. Prvý zásadný problém, ktorý fakultu postihol, je

absencia vyhodnotenia zimného semestra (evaluácie).

Na fakulte sa počas uplynulých rokov systematicky budoval systém zberu spätnej väzby od študentov. Popri evaluácii predmetov na konci každého semestra boli postupne zavedené pravidelné dotazníky pre študentov nižších ročníkov, ktoré na týždennej báze pomáhali sledovať výskyt prípadných problémov. Zároveň bolo treba budovať ochotu študentov spätnú väzbu vôbec dávať (či už v dotazníkoch alebo na vnútrofakultnom diskusnom fóre). V kultúre, v ktorej žijeme, niečo také nie je vôbec zaužívané, a iba trpezlivou a dlhodobou prácou sa podarilo vytiahnuť účasť na záverečných evaluáciách až do výšky cez 50 % (podotýkame, že bez akejkoľvek odmeny, ako to je bežné inde). Kľúčom pre toto zvýšenie bolo najmä to, že pozbieraná spätná väzba bola pravidelne vyhodnocovaná vedením fakulty a výsledky a opatrenia boli komunikované študentom. Zásadnou súčasťou tohto procesu pritom bolo verejné vyhodnotenie evaluácie po každom semestri pred akademickou obcou.

Po nástupe nového vedenia fakulty a po ukončení zimného semestra 2019/2020 však vyhodnotenie evaluácie neuskutočnilo. Učitelia doteraz nemajú k dispozícii informácie o kvantitatívnom vyhodnotení predošlého semestra a svojich predmetov v kontexte ostatných. Absentovala tiež dôležitá prezentácia vyhodnotenia a širšia diskusia pre študentskú časť akademickej obce. Situácia okolo pandémie pritom niečo také vôbec neospravedlňuje.

Ďalej, z užšej diskusie o záležitostiach štúdia a spätnej väzbe (vedenej tradične priebežne medzi vedením a zástupcami študentov), ak taká vôbec prebehla, boli vyňatí prinajmenšom niektorí študentskí senátori. Problémy, s ktorými sa študenti stretávajú, nie sú aktívne identifikované.

K chybám pritom došlo už na začiatku kalendárneho roka: zber študentských vyjadrení bol odsunutý (evaluácia nezačala v termíne ako mala, ale až o dva týždne neskôr). Čo je však oveľa horšie, počet vyjadrení študentov, ktorí mali záujem dať spätnú väzbu, oproti predošlým rokom výrazne poklesol

Viaceré mechanizmy zlepšovania kvality a napredovania, ktoré boli na FIIT STU realizované v uplynulom období, sú vynechávané. Pravidelný dotazník pre študentov nižších ročníkov prestal byť využívaný. Dekan taktiež nereflektuje množstvo otázok študentov vyslovených na vnútrofakultnom fóre. Toto všetko zabíja kultúru odovzdávania spätnej väzby, ktorú na školách nutne potrebujeme a ktorá nás môže posúvať vpred.

Azda tá najdôležitejšia otázka znie: Ako môže dekan riadiť kvalitu vzdelávania, keď nemá na základe čoho? Bude to len na základe pocitov jemu blízkych ľudí? Prípomíname, že dekan stále nemá prodekanov schválených akademickým senátom fakulty. 

Pozn.: Aktuálna situácia okolo pandémie COVID-19 by mohla vzbudzovať dojem, že nový koronavírus prispel k vzniku niektorých situácií. Prosíme pozorného čitateľa, aby si uvedomil oportunizmus využitia pandémie či s ňou spojeného sentimentu pre zakrytie nekompetentných rozhodnutí. Drvivá väčšina výhrad uvedených v tomto a nasledujúcich príspevkoch nemá s obdobím pandémie nič spoločné.