Categories
Aktuálne

Reakcia na slová dekana publikované v médiách

Reagujeme na doplnené informácie mediách, napríklad v článku na zive.sk:

Doplnené 12:05: Fakulta v reakcii uviedla, že súčasťou štandardného výberového konania je tajné hlasovanie, ktoré však z jej pohľadu v čase pandémie nie je procesne spoľahlivo vykonateľné. Dekan sa preto chce vyhnúť možným procesným chybám.

„Zároveň využije tento čas na individuálne pohovory s každým jedným zamestnancom, ktorému končí pracovná zmluva tak, ako bolo dobrým zvykom aj za bývalého vedenia fakulty,” avizuje FIIT.

Každý pedagóg má na stretnutí individuálne diskutovať o predstave spolupodieľania sa na ďalšom rozvoji fakulty.

Škola tiež spomína, že časť z dotknutých zamestnancov v júni 2019 avizovala podanie výpovedí, ktoré následne stiahli. „Ak niekto nechce napĺňať víziu vedenia fakulty a už pred nástupom nového vedenia fakulty sa vyhrážal svojím odchodom, je otázne, či chce, respektíve či má záujem ďalej pracovať na fakulte,” dodáva.

Termín výberových konaní by tak mal byť známy hneď po vyriešení spôsobu tajného hlasovania a individuálnych rozhovoroch, spresnila hovorkyňa Monika Karoliová.

Naša reakcia:

  • Tajné hlasovanie vykonateľné je. Svedčia o tom príklady z celého Slovenska (napr. voľby dekana na FEIT UNIZA), aj od nás na STU (v rámci obhajoby dizertačnej práce, kde komisia podľa legislatívy na STU hlasuje tiež tajne). Zároveň dnes už nič nebráni výberovej komisii (5 členov) sa stretnúť pri zachovaní všetkých hygienických a zdravotných nariadení.
  • Bývalá dekanka tieto pohovory absolvovala hneď na začiatku svojho mandátu, aby sa ešte bližšie zoznámila so všetkými zamestnancami, nie pri príležitosti rozhodovania o ich budúcnosti, na čo je výberová komisia.
  • Vôľu pokračovať vo výučbe už zamestnanci deklarovali viackrát. A deklarovali to opäť prostredníctvom tejto otvorenej výzvy. Nevieme, koľkokrát to dekan ešte chce počuť.
  • Veľmi znepokojujúco pôsobia kondicionály typu  “Ak niekto nechce napĺňať víziu vedenia fakulty, … “. Znamená to, že demokratická opozícia je pre dekana neprijateľná? Toto priamo potvrdzuje obavu z nadpisu otvorenej výzvy.
  • Zároveň vysoká škola nie je firma, ale verejno-právna inštitúcia. Zhoda s víziou dekana nie je zákonnou ani inou podmienkou pre výber uchádzača na miesto vysokoškolského učiteľa (víziu inštitúcie určuje Dlhodobý zámer STU a nadväzujúci Dlhodobý zámer FIIT, ktorý schvaľuje senát univerzity a fakulty, a nie “vedenie”; nie je teda úlohou zamestnancov napĺňať víziu vedenia, ale vedenie má napĺňať víziu, ktorú si osvojí akademická obec prostredníctvom svojich volených zástupcov v senáte).

Ďalej by sme chceli uviesť, že:

  • dekan o tom, že treba výberové konania, vie od začiatku svojho vymenovania v decembri 2019,
  • dekan pohovory avizoval pred dvomi týždňami, zatiaľ k žiadnym nedošlo,
  • avšak je pre nás veľmi zvláštne zamieňanie pohovoru (ako nástroja manažmentu ľudských zdrojov, motivácie a plánovania rozvoja zamestnanca) a výberového konania (zákonného mechanizmu pre zabezpečenie odborne spôsobilých zamestnancov vo verejnej inštitúcii) – svedčí o tom už len fakt, že pohovor chce viesť sám dekan, pričom výberové konanie posudzuje nezávislá komisia,
  • dôležité je poznamenať, že výberové konania na miesta vysokoškolských učiteľov sú upravené legislatívne,  z čoho vyplývajú časové obmedzenia (napr. 3 týždne musí byť oznam o výberovom konaní zverejnený), postup dekana môže napr. viesť k tomu, že niektorým zamestnancom sa skončí zmluva pred uskutočnením výberového konania, potom bude riešenie situácie už len v jeho rukách.