Categories
Aktuálne

Odchádzame (otvorený list rektorovi STU)

Vážený pán rektor,

o situácii na Fakulte informatiky a informačných technológií ste informovaný od samotného začiatku. Za uplynulý rok sme sa na Vás, ako aj iných zástupcov univerzity, obrátili niekoľkokrát so žiadosťou o pomoc. Cítili sme sa byť integrálnou súčasťou univerzity s cieľom budovať silnú, vzdelávaco-výskumnú fakultu, ktorá by pritiahla najlepších študentov aj tých, ktorí húfne utekajú do susedného Česka. To sa nám podľa viacerých hodnotení darilo. 

Posledný rok sme však nebojovali o študentov s univerzitami v Česku. Paradoxne sme bojovali o zachovanie hodnôt a slušnosti na našej vlastnej fakulte a univerzite. 

Nepodarilo sa nám to. Odchádzame.

Na fakulte k 30.6., resp. k 31.8. končí väčšina pôvodných akademických zamestnancov FIIT STU a až dve tretiny všetkých profesorov a docentov, viacerých garantov či spolugarantov študijných programov.

Považujeme za dôležité Vás informovať o dôvodoch nášho rozhodnutia, ktorého následky si plne uvedomujeme. Ďalej si však nevieme predstaviť spájať náš profesijný a často aj osobný život s FIIT STU pod jej aktuálnym vedením. 

Medzi hlavné dôvody nášho odchodu patria podozrenia, že:

 1. mohlo dôjsť k porušovaniu povinnosti pri správe cudzieho majetku tým, že sa nehospodárne nakladá so zvereným majetkom tak, že sa do pracovného pomeru účelovo prijalo 18 zamestnancov na pracovnú pozíciu výskumný pracovník, a to u mnohých bez toho, aby vykonávali pracovné úlohy v rozsahu ich úväzku po celú dobu ich pôsobenia na FIIT STU, zároveň došlo k prijatiu nových zamestnancov na čiastočný úväzok či dohodu o vykonaní práce na úlohy, ktoré boli bezdôvodne odobraté súčasným akademickým zamestnancom,  
 2. mohlo dôjsť k spáchaniu prečinu volebnej korupcie pri voľbách do zamestnaneckej časti Akademického senátu FIIT STU účelovým navýšením zamestnaneckej časti akademickej obce o celkovo 20 nových voličov (všetkých na jeden ústav), z ktorých mnohí nevykonávali činnosť na úrovni 100% úväzku, niektorí nemali potrebné predpoklady (výsledky výskumu) alebo v jednom prípade ani nedosahovali potrebnú kvalifikáciu na túto pozíciu,
 3. došlo pravdepodobne k prekročeniu právomoci pri okamžitom skončení pracovného pomeru s profesorkou Bielikovou, keď fakulta konala na základe anonymného podania, pred vykonaním samotnej kontroly Útvarom hlavného kontrolóra, za neexistencie zavineného konania a za činnosť, za ktorú zodpovedala rektorovi univerzity a nemohla ju v danom čase už vykonávať, 
 4. zneplatnenie volieb konaných dňa 16. januára 2020 do zamestnaneckej časti AS FIIT STU pravdepodobne nebolo v súlade s platnými predpismi a judikatúrou súdov SR,
 5. úpravy Zásad volieb do AS FIIT STU akademickým senátom univerzity pravdepodobne boli nad rámec Zákona o vysokých školách a v rozpore s dôvodovou správou k tejto úprave; súčasťou úpravy bolo aj predĺženie lehôt pre voľby, zmena štruktúry zamestnaneckej časti AS FIIT STU a faktické zablokovanie odvolania senátorov akademickou obcou,
 6. pravdepodobne došlo počas tohto semestra na FIIT k nelegálnej práci tým, že v jednom predmete pôsobila ako prednášateľ a cvičiaci osoba, ktorá nebola a nie je v pracovnom pomere s FIIT STU, pričom úkony v akademickom informačnom systéme za tohto prednášateľa vykonával jeden z novoprijatých zamestnancov, ktorý naviac nemá odbornú kvalifikáciu pre daný predmet,
 7. pri predlžovaní pracovných zmlúv vysokoškolským učiteľom s odvolaním sa na mimoriadnu situáciu vyhlásenú vládou SR došlo k diskriminačnému postupu, keďže preukázateľne sa postupovalo rôzne voči zamestnancom s porovnateľnými výsledkami na rovnakej alebo podobnej pozícii; konanie fakulty sa dá považovať za zneužitie krízovej situácie, keďže zákonodarca umožnil predĺženie pracovného pomeru vysokoškolského učiteľa uzatvoreného na dobu určitú bez výberového konania, “aby vysoká škola mohla v primeranom čase uskutočniť výberové konanie” (cit. dôvodová správa k novele zákona), 
 8. oznámením nepredĺženia zmlúv vysokoškolským učiteľom len pár hodín po skončení všetkých štátnych skúšok a len sedem pracovných dní pred skončením pracovného pomeru došlo k porušeniu základných zásad slušnosti; vysokoškolskí učitelia majú síce v zmysle Zákona o vysokých školách zmluvy na dobu určitú, to však neznamená, že sa s nimi má zaobchádzať tak, že zamestnávateľ ani po viacnásobnej žiadosti neinformuje o pokračovaní pracovného pomeru, ktorý sa opakovane predlžuje, primerane včas, 
 9. nevypísaním výberových konaní na miesta vysokoškolských učiteľov došlo k ohrozeniu ďalšieho fungovania fakulty,
 10. postupnou neodôvodnenou výmenou kvalifikovaných pedagógov, ktorá začala hneď v prvom semestri po nástupe dekana, klesá kvalita výučby,
 11. neustále zavádzanie a šírenie preukázateľne nepravdivých informácií na pracovisku či v médiách a mocenské správanie vedenia fakulty rezultuje do toxického pracovného prostredia a vážne poškodzuje záujem univerzity a fakulty

Spoločne sme sa usilovali o lepšie Slovensko. Hodnoty, ktoré sme sa snažili vštepovať aj našim študentom, nám ďalej bránia spolupodieľať sa na tejto krivde páchanej na mladej generácii. Práve táto je nádejou pre našu spoločnosť. 

Myslíme si, že akademické prostredie má byť napriek neľahkej situácii jedným z hlavných pilierov pri formovaní charakteru mladých ľudí. 

Nevieme sa stotožniť s tým, že naša univerzita nedokázala riešiť vzniknutú situáciu, napriek tomu, že má nástroje, ako zjednať nápravu. Súčasne oceňujeme, že aspoň jeden z orgánov univerzity – správna rada – prijal korektné stanovisko aj s návrhom riešenia. Je smutné, že okrem nášho hlasu, ostáva nevypočutý aj hlas stoviek študentov. Fakt, že sa angažujú samotní študenti a dožadujú sa kvality a hodnôt, ktoré od FIIT STU očakávali, je na slovenské pomery obdivuhodný. Rozsah ich angažovanosti je od čias Novembra 89 bezprecedentný. 

Veríme, že sa raz Slovensku podarí zastaviť odliv študentov do zahraničia. Môžeme len dúfať, že príbeh FIIT STU bude ojedinelý a nezávisle od toho ako skončí, prispeje k skvalitneniu vysokoškolského prostredia v našej krajine. 

So zármutkom a úctou

prof. Ing. Pavol Návrat, PhD.
prof. RNDr. Mária Lucká, PhD.
doc. RNDr. Anna Bou Ezzeddine, PhD.
doc. Mgr. Daniela Chudá, PhD.
doc. Ing. Michal Kompan, PhD.
doc. Ing. Peter Lacko, PhD.
doc. Ing. Ivan Polášek, PhD.
doc. Ing. Viera Rozinajová, PhD.
doc. Ing. Jakub Šimko, PhD.
doc. Ing. Marián Šimko, PhD.
Ing. Michal Barla, PhD.
Ing. Dušan Bernát, PhD.
Ing. Miroslav Blšták, PhD.
Mgr. Gabriela Grmanová, PhD.
Ing. Ondrej Kaššák, PhD.
Ing. Tomáš Kramár, PhD.
Mgr. Alena Martonová, PhD.
Ing. Róbert Móro, PhD.
Mgr. Irina Malkin Ondik, PhD.
RNDr. Ingrid Nagyová, PhD.
Ing. Peter Pištek, PhD.
Ing. Karol Rástočný, PhD.
Ing. Ivan Srba, PhD.
Ing. Jakub Ševcech, PhD.
Ing. Matúš Tomlein, PhD.
Ing. Petra Vrablecová, PhD.