Categories
Aktuálne

Minikurz zavádzajúcej a manipulatívnej argumentácie

V piatok zaslal dekan všetkým študentom email s príhovorom. Študenti okamžite v emaile identifikovali viacero nezrovnalostí, na čo upozornili na internom fakultnom diskusnom fóre Askalot. Napriek tomuto upozorneniu sa dekan rozhodol celé znenie emailu zverejniť v sobotu aj na stránkach fakulty ako “Príhovor dekana študentom ku koncu semestra”.

Keďže tento príhovor obsahuje viacero argumentačných, obsahových, aj faktických nezrovnalostí, rozhodli sme sa ho využiť na pedagogické účely a upriamiť pozornosť študentov na formulácie, ktoré sú špecifické pre zavádzajúce a manipulatívne argumentácie. Študentov ako technikov a budúcu generáciu, ktorá bude udávať trendy v našej spoločnosti, učíme používať fakty a nemanipulovať nimi. Takáto analýza taktiež pomôže študentom porozumieť problémom nevhodných argumentácií a rozlíšiť tak falošné správy.

Pri analýze príhovoru dekana uplatňujeme nasledujúcu schému:

 • A: argumentačné fauly
 • O: obsahové/faktické chyby alebo nepresnosti
 • D: ďalšie doplnenie kontextu, čo je dôležité vedieť

Stručné vysvetlenie argumentačných faulov (A) a odkazy na ďalšie štúdium možno nájsť na konci tohto dokumentu.

Milé študentky, milí študenti,
ani sme sa nenazdali a aj v tejto nie ľahkej dobe pandémie tu máme koniec semestra, ktorého väčšiu časť sme museli nedobrovoľne absolvovať online.
Po počiatočných väčších, či menších problémoch, kedy sme sa po prvýkrát v histórii našej fakulty museli takmer zo dňa na deň transformovať celú výučbu do online prostredia, ste nám v druhom, zatiaľ poslednom, dotazníku prieskumu spokojnosti s výučbou odkázali, že situácia s online výučbou sa zlepšila a väčšina z Vás, ktorí dotazník vyplnili, je s online výučbou viac-menej spokojná. Vyhoveli sme mnohým Vašim požiadavkám – predĺženie semestra o týždeň, predĺženie skúškového obdobia o tri týždne, predĺženie termínu odovzdávania záverečných prác o týždeň, možnosť zmeniť podmienky absolvovania predmetu, ako aj možnosť zmeniť zadanie záverečnej práce. Takúto možnosť využila veľká časť študentov. Podarilo sa nám tiež zlepšiť aj väčšinu problémových predmetov, až na dva, ktoré však nepodceňujeme a naďalej riešime.

 • A – argumentačné fauly:
  • Neúplná informácia, Nepravda.
 • O – obsahové/faktické chyby alebo nepresnosti: 
  • Tvrdenia o zlepšení situácie s výučbou nehovoria nič o jej celkovej kvalite, ktorá je celkovo nízka. Navyše k tvrdeniam chýbajú dôkazy. Nie je pravda, že uvedené požiadavky dali študenti.
  • Tvrdenie o zlepšovaní predmetov je neúplná informácia. Zamlčané je, že existujú aj predmety, ktoré sa poradilo zhoršiť. Zamlčané je tiež, ktoré zlepšenia sú zásluhou vedenia a ktoré vďaka individuálnej obete pedagógov.
 • D – ďalšie doplnenie kontextu, čo je dôležité vedieť:
  • Komunikácia v čase koronakrízy bola nezvládnutá. Záujem o študentov bol prejavený neskoro, až po upozorneniach zo strany niektorých učiteľov. Študenti boli kontaktovaní neskoro, komunikácia bola diétnejšia, ako si študenti zaslúžili. Ide o výrazné zhoršenie oproti minulému obdobiu.
  • Kvôli zložitej situácii s koronavírusom sa termíny odovzdávania záverečných prác mali predĺžiť viac, podobne, ako na iných školách. Harmonogram na to určite dával priestor. Ako učitelia sme na to upozorňovali, aj to žiadali. Neúspešne.

Koniec semestra znamená začiatok skúškového obdobia. Určite sa mnohí z Vás pýtate aké bude, ako budú prebiehať skúšky, obhajoby a štátnice. Na základe poslednej informácie z rektorátu sa musíme pripraviť na to, že aj skúškové obdobie prebehne bezkontaktne a k prezenčnej forme a skúškam sa vrátime najskôr v novom akademickom roku. Už nejakú dobu sme rátali s touto možnosťou a preto intenzívne pripravujeme a konzultujeme s rektorátom, ako aj s kolegami z iných fakúlt možnosti – formu a priebeh skúšok, obhajob, ako aj štátnic. Testujeme využitie rôznych platforiem, ako aj AIS, vytvárame úložný priestor na odovzdávanie prác. Testujeme priebeh, časovú náročnosť, fungovanie komisií, spôsob vyhodnocovania, prístupnosť verejnosti. To všetko s ohľadom na vaše možnosti internetového pripojenia doma. Nie je to jednoduchý proces, keďže nie každý z vás má doma rovnaké podmienky. Vyhovieť chceme všetkým a rozhodne všetci by ste mali mať zabezpečený čo najmenej komplikovaný priebeh tak, aby ste sa mohli plne sústrediť na skúšky, či obhajobu. Počas najbližších dní vás o podrobnostiach budeme informovať.

 • A – argumentačné fauly:
  • Vata (filler).
 • O – obsahové/faktické chyby alebo nepresnosti:
  • Ide o kvetnatý opis niečoho, čo je psou povinnosťou každého vedenia zabezpečiť.
 • D – ďalšie doplnenie kontextu, čo je dôležité vedieť:
  • Je nám ľúto, že sme o tomto ako zamestnanci zatiaľ neboli informovaní. Dekan radšej túto informáciu využije ako súčasť PR, avšak opomenie informovať zamestnancov o stave príprav na skúškové obdobie či štátnice. Ako učitelia nemáme žiadne oficiálne informácie.
  • Poznamenávame, že v procese odovzdávania záverečných prác nedošlo k žiadnemu zlepšeniu, vedenie prevzalo postup zavedený minulý rok.

Zároveň pripravujeme aj prijímacie konanie. Tento rok sme museli kvôli pandémii COVID-19 pristúpiť k zmene formy prijímacieho konania. V praxi to znamená uskutočniť prijímačky opäť formou online, teda nie prezenčnou formou. Zostavili sme komisiu pre prijímacie konanie, testovali sme platformu, časovú náročnosť, spôsob hodnotenia, formu konania prijímačiek. Veľmi ma teší, že s prípravou nám pomohli aj kolegovia ako prof. Lucká, či Dr. Malkin Ondik.

 • A – argumentačné fauly:
  • Nepravda, Ad passiones (apel na city).
 • O – obsahové/faktické chyby alebo nepresnosti: 
  • Spomínané prijímacie konanie sa na našej fakulte nekoná prezenčnou formou už viac ako 10 rokov.
  • Účelovo sú spomenuté kolegyne, ktoré figurujú medzi kritikmi dekana. Ich menovanie navodzuje falošný pozitívny pocit, že došlo k uznaniu autority vedenia preto, že s ním spolupracujú.
 • D – ďalšie doplnenie kontextu, čo je dôležité vedieť: 
  • Všetci učitelia, ktorí kritizovali dekana, či v štrajkovej pohotovosti, si vždy svedomito plnili svoje povinnosti a vždy konali tak, že študenti boli a sú na prvom mieste.

Aktuálnou témou sú aj končiace zmluvy pedagógov. Do konca leta končia zmluvy 33 pedagógom. Pričom o približne 15 z nich počúvate v tejto dobe častejšie, keďže hlasnejšie vyjadrujú obavy o svoju budúcnosť. Pokračujem v procese, ktorý zaviedla predchádzajúca dekanka, a síce, že pred ukončením zmluvy prebehne individuálny rozhovor so zamestnancom. Tento rok som však ponúkol jednu zmenu, a to, aby pri rozhovore bol prítomný aj riaditeľ ústavu. To však nebolo pozitívne prijaté riaditeľom UISI, takže som so súhlasom oboch riaditeľov ústavov pristúpil k individuálnym rozhovorom.

 • A – argumentačné fauly:
  • Nepravda, Ignoratio elenchi (zavádzanie).
 • O – obsahové/faktické chyby alebo nepresnosti: 
  • Zmluvy k 30.6. končia 26 pedagógom, pri ktorých treba vypísať výberové konanie, a pre ktorých je situácia aktuálna teraz. Nespokojnosť s postupom z nich vyjadrovalo 17 (Všimnite si ten trik: 15 z 33 vs. 17 z 26).
  • Pre úplnosť: ozvanie sa 17 ľudí z 26 automaticky neznamená, že zvyšok má opačný názor. O názore zvyšku nevieme nič povedať.
  • Tvrdenie, že takýto proces zaviedla predchádzajúca dekanka, je nepravdivé vo viacerých ohľadoch:
   • Nezaviedla ho predchádzajúca dekanka.
   • Rozhovory a ukončenie zmluvy neboli prepojené (rozhovory prebiehali každý rok nezávisle od končiacich zmlúv).
   • Rozhovory podobného charakteru sú v pôsobnosti predovšetkým riaditeľa ústavu.
  • Tvrdenie, že riaditeľ ÚISI odmietol účasť, je lož. Práve naopak, požadoval, aby sa ich mohol zúčastniť (vyjadrenie riaditeľa).
 • D – ďalšie doplnenie kontextu, čo je dôležité vedieť:
  • Na fakulte počas jej histórie bola vždy snaha riešiť opačný problém: ako na fakultu niekoho, kto bude pre fakultu prínosom, prijať alebo ho udržať. Je fascinujúce, že dekan sa nesnaží udržať si všetkých ľudí, ktorí majú výborné výsledky, a uskutočneniu výberových konaní naopak bráni, čo môže mnohých odstrašiť.

Naozaj si myslíte, že fakulta môže fungovať bez 33 pedagógov? Rozhodne to nie je môj zámer. Mám záujem spolupracovať so všetkými zamestnancami, ktorí chcú ďalej budovať FIIT STU, venovať sa výskumu a vzdelávaniu a napĺňať víziu vedenia fakulty prezentovanú v programe dekana, s ktorým išiel do volieb. Neočakávam, že budú s vedením vo všetkom súhlasiť, a ani to nechcem. Konštruktívna kritika nás všetkých posúva dopredu. Neprajem si fakultu, na ktorej je akceptovaný len jeden názorový prúd, či už ten, ktorý presadzujú kolegovia v štrajkovej pohotovosti, alebo ten, ktorý presadzuje vedenie. To je obsahom rozhovorov, ktoré v tieto dni vediem so zamestnancami.

 • A – argumentačné fauly:
  • Zavádzanie, Straw man (podsunutý argument).
 • O – obsahové/faktické chyby alebo nepresnosti:
  • Všimnite si, že tvrdenie, že fakulta nemôže fungovať bez 33, neznamená, že nemôže fungovať bez 17 alebo bez 5 alebo 2 (najviac nepohodlných).
  • Navyše zmluvy nekončia 33 pedagógom, ale doplnok z 26 do 33 sú výskumní pracovníci, väčšina z nich (5) sú zamestnanci, ktorí majú prerušené denné doktorandské štúdium. 
  • Dekan nám podsúva argument, ktorý sme nikdy netvrdili – nemyslíme si, že by mal dekan v pláne zbaviť sa všetkých; tvrdíme, že jeho postup sa javí tak, že sa chce zbaviť niektorých preňho najviac nepohodlných. 
 • D – ďalšie doplnenie kontextu, čo je dôležité vedieť:
  • Takmer rovnakú argumentáciu použil dekan v decembri 2019, kde na stretnutí ÚISI pred mnohými vyhlásil, že nechce prijímať nových ľudí a či si naozaj myslíme, že teraz dokáže húfne zohnať 10+ nových zamestnancov; všetci dnes vieme, že urobil ešte niečo horšie.
  • Chceli by sme veriť slovám dekana, už viackrát však ukázal, že jeho slovu sa veriť nedá.
  • V texte dekan taktiež používa protichodné tvrdenia “Mám záujem spolupracovať so všetkými zamestnancami, ktorí chcú … napĺňať víziu vedenia fakulty” a “Neprajem si fakultu, na ktorej je akceptovaný len jeden názorový prúd, …. ktorý presadzuje vedenie.”

Niektorí z tých menej spokojných odo mňa už ponuku na svoje ďalšie pôsobenie na fakulte dostali. Sú medzi nimi okrem iného aj dve docentky – doc. Rozinajová a doc. Chudá, ktoré majú získať definitívu. S oboma sme sa dohodli na pokračovaní a na rozvíjaní fakulty spoločnými silami. Dúfam, že čím skôr splnia kritéria na inauguráciu a budú novými profesorkami na našej fakulte. Osobne sa veľmi teším najmä z dohody s doc. Chudou, ktorá získala najviac pochvál aj od Vás, študentov, za najplynulejší prechod na bezkontaktnú výučbu. Takisto som doc. M.Šimkovi opätovne ponúkol miesto prodekana, aby mohol garantovať kvalitu. Žiaľ moju ponuku odmietol.

 • A – argumentačné fauly:
  • Zavádzanie, Ad passiones (apel na city), Wishful thinking (zbožné želanie), Ad superbiam (apel polichotením).
 • O – obsahové/faktické chyby alebo nepresnosti: 
  • Tiež, ako sme spomínali už vyššie, účelovo sú spomenuté kolegyne, ktoré figurujú medzi kritikmi dekana. Ich menovanie navodzuje falošný pozitívny pocit, že došlo k uznaniu autority vedenia preto, že s ním spolupracujú na výskumných projektoch.
  • Všimnite si, že odsek hovorí o viacerých ponukách, avšak nie vždy o jej prijatí.
  • Všimnite si —  dekan píše, že ponuku dostali len niektorí — tým dáva jasne najavo, že nemá záujem o všetkých.

Štandardné výberové konania vypísané určite budú – iná možnosť ani nie je. Súčasťou štandardného výberového konania je však tajné hlasovanie, ktoré v čase zavretej fakulty nebolo procesne spoľahlivo vykonateľné a procesnú chybu si nemôžeme pod paľbou toľkej kritiky od niektorých kolegov dovoliť. Príklady, ktoré vám kolegovia v štrajkovej pohotovosti predkladali sa totiž udiali buď pred pandémiou, teda v čase, keď opatrenia ani na STU neboli také, aké máme v súčasnosti, alebo na univerzite, kde mali prijaté iné opatrenia ako máme na STU. Tento týždeň sa fakulty už pomaly otvárajú, čo sme však ešte minulý týždeň nevedeli. Celý proces vypísania a realizácie výberových konaní trvá približne 6 – 7 týždňov, takže ak by sme aj tento proces spustili hneď dnes, samotné výberové konania nám v harmonograme vyjdú až niekedy na prelome júna a júla, čo je už dovolenková sezóna kedy väčšina zo zamestnancov bude chcieť tráviť čas so svojimi rodinami mimo Bratislavy. A vzhľadom na to, že niektoré zmluvy končia k 30.6., aj tak by ich bolo treba dočasne predĺžiť bez výberového konania. Ani výberové konanie nezaručuje, že niekto, komu skončila pracovná zmluva, opätovne dostane novú zmluvu. Rozhoduje o tom komisia tajným hlasovaním, pričom komisiu zostavuje dekan fakulty. Preto som sa rozhodol využiť schválenú novelu vysokoškolského zákona, ktorá umožňuje predĺženie zmlúv pedagogickým pracovníkom o 3 mesiace po skončení pandémie – výberovým konaniam s komisiou sa nevyhneme tak, či tak.

 • A – argumentačné fauly:
  • Nepravda, Ignoratio elenchi (zavádzanie).
 • O – obsahové/faktické chyby alebo nepresnosti: 
  • Výberové konania na iných fakultách STU prebiehali.
  • Výberové konanie sa vypisuje dopredu a nevykonáva sa okamžite — informácia o zavretí fakulty v čase vypísania je irelevantná a zavádzajúca; súčasťou vypísania výberového konania (minimálne 3 týždne vopred) nie je termín jeho uskutočnenia, ten sa v mimoriadnej situácii môže posunúť, takže vypísaniu výberových konaní nič nebránilo.
  • K realizácii tajného hlasovania nie je potrebné zabezpečiť žiadnu špeciálnu technológiu. Samotné hlasovanie je možné realizovať štandardne.
  • Výberové konanie je uskutočniteľné za 4 týždne, teda ak by sa vypísali prvý nasledujúci pracovný deň 18.5. po zverejnení dekanovho listu študentom, mohli by byť ukončené k 15.6. (na potrebu vypísania výberových konaní je dekan upozorňovaný už viac než mesiac).
  • Skúškové obdobie končí 27. 7., takže prelom júna a júla nie je možné považovať tento akademický rok za dovolenkové obdobie.
  • Argument o dovolenkách je navyše vykonštruovaný a účelovo podsunutý — dotknutí zamestnanci ho nikdy neprezentovali.
 • D – ďalšie doplnenie kontextu, čo je dôležité vedieť: 
  • Stále ostáva nezodpovedané kedy, za akých okolností sa uskutočnia výberové konania a kto sa na ne bude ochotný ešte prihlásiť. Zároveň je otázne, ako sa novoprijatý pedagóg v najlepšom prípade za 2 týždne pripraví na výučbu predmetu, ak budú výberové konania prebiehať okamžite na začiatku septembra.
  • Nikto neočakáva záruku, že prejde výberovým konaním. Zamestnanci žiadali iba férový a transparentný prístup tak, ako to žiada zákon a interné predpisy STU.
  • Nie je vôbec zaručené, že spomínanú novelu bude možné aplikovať (nebudú splnené predpísané podmienky). Dekan tak korčuľuje na veľmi tenkom ľade, kde hrozí, že príde o veľkú časť zamestnancov, čo by bol v histórii FIIT bezprecedentný krok.

Musím sa však priznať, že nerozumiem odkiaľ pochádza kritika kolegov v štrajkovej pohotovosti voči odborným a pedagogickým kvalitám ostatných kolegov na ústavoch. Mnohých z nich ste v poslednom dotazníku ohľadne výučby pochválili a vyjadrili spokojnosť s tým ako vedú predmet.

 • A – argumentačné fauly:
  • Vata (filler), Neúplná informácia,Straw man (podsunutý argument), Ignoratio elenchi (zavádzanie).
 • O – obsahové/faktické chyby alebo nepresnosti:
  • Nie je jasné, o akej kritike je reč, nie je jasné o akých kolegoch je reč.
  • Nie je jasné, čo presne bolo pochválené. Pochvala v dotazníku má evokovať kvalitu, čo vôbec nemusí byť pravda.

Teší ma však, že vám môžem oznámiť, že sme pred podpisom zmluvy s výskumníkom, ktorý sa chce vrátiť zo švajčiarskej univerzity s pozadím na univerzite v Oxforde a má cez 10 publikácii v Nature. Mám tu ale aj obrovský strach – aj toho budú kolegova v štrajkovej pohotovosti kritizovať aký je zlý v porovnaní so súčasnými zamestnancami? Bude sa u nás, v prostredí, kde bude neustále kritizovaný, cítiť dobre?

 • A – argumentačné fauly:
  • Ad metum (apel na strach), Ad verecundiam (apel na autoritu), Slippery slope (šikmá plocha), Red herring (falošná stopa), Plurium interrogationum (zlúčená otázka), Ad passiones (apel na city), Neúplná informácia.
 • O – obsahové/faktické chyby alebo nepresnosti:
  • Nevieme, o koho ide a v akom stave je podpis zmluvy.
  • Sú vyvodzované závery bez akýchkoľvek faktov.
  • Zamestnanci v štrajkovej pohotovosti sú obviňovaní z niečoho, čo nenastalo.
  • Je podsúvaná predstava, že kritika automaticky vyvoláva negatívne pocity. Je nám ľúto, ak to vo vesmíre pána dekana takto platí, nás konštruktívna kritika dokázala posúvať ďalej.
  • Typické navodzovanie strachu, vnášanie emócie tam, kde by diskusia mala byť racionálna.

Taktiež non-stop dookola počúvam o prijatí nejakých “mrtvých duší”, pričom mnohí z “novoprijatých” ľudí Vás učili už tento semester, mnohí začnú učiť od budúceho semestra, a aj tí, ktorí neučili, pracovali pre túto fakultu. Uvediem za všetkých len dva príklady. Dr. František Horvát, ktorý je označovaný štrajkujúcimi zamestnancami za strojára, ktorý nepatrí na FIIT, od prvého dňa na našej fakulte kompletne zastrešuje projekt ACCORD, objemom financií jeden z najväčších projektov v histórii STU. Naša fakulta má taktiež podaný projekt so SjF STU v oblasti autonómnej dopravy. Od budúceho semestra bude aj učiť. Ďalší kolega, Dr. Martin Sabo, ktorý bol označovaný ako fyzik a podradný človek pre FIIT STU, počas svojej kariéry získal ocenenie technológ roka, a počas toho semestra sám pripravil na fakulte nové laboratórium na výskum využitia strojového učenia v oblasti senzorických zariadení a spektrometrov. Toto laboratórium bude prístupne pre študentov už od budúceho semestra. Dr. Sabo bude svoje skúsenosti taktiež odovzdávať aj vám, študentom.

 • A – argumentačné fauly:
  • Ad absurdo (zhodenie zosmiešnením), Ignoratio elenchi (zavádzanie), Neúplná informácia, Nepravda.
 • O – obsahové/faktické chyby alebo nepresnosti:
  • Vymenované aktivity pokrývajú len časť zamestnancov, o zvyšnej časti “mŕtvych duší” nie je dodnes jasné, akú úlohu zastávajú na fakulte.
  • Výučbu realizovali najmä doktorandi, ktorí boli bez vysvetlenia zamestnaní na plný úväzok a majú výučbu vo svojom študijnom pláne a sú tak členmi  zamestnaneckej časti akademickej obce aj študentskej časti akademickej obce súčasne.
  • Výučba nad rámec bola realizovaná pri náhradách pedagógov, ktoré neboli v januári pri prijímaní plánované ani očakávané, a hospodárnosť a zmysel náhrad naďalej ostáva vzhľadom na dodatočné zmluvy a dohody o vykonaní práce otázny.
  • Dr. Horvát nezastrešuje projekt ACCORD kompletne, má na starosti niektoré úlohy projektového manažéra, čo nezodpovedá pracovnej náplni výskumníka, na ktorú bol prijatý. Svoju povesť projektového manažéra môže rozvíjať na na to určenom oddelení na fakulte — projektovom oddelení. Prečo bol Dr. Hovrát prijatý na pozíciu výskumného pracovníka?
  • Dr. Sabo nebol nikdy označený za podradného.
  • Dr. Sabo nepripravil na FIIT laboratórium pre účely výučby a výskumu v rámci svojho úväzku na FIIT. Naopak, zriadil si na FIIT laboratórium pre vývoj a výskum pre svoju vlastnú firmu MaSa Tech, s.r.o..

Medzičasom naše rady posilnil aj ďalší kolega Dr. Martin Hric, ktorý sa venuje data science, doktorát získal na Žilinskej univerzite, pôsobil na R&D oddeleniach vo viacerých firmách a určitý čas strávil aj ako výskumník na Télecom ParisTech vo Francúzsku.

 • A – argumentačné fauly:
  • Neúplná informácia, Red herring (falošná stopa), Klamná analógia.
 • O – obsahové/faktické chyby alebo nepresnosti:
  • Sú všeobecne uvádzané pracovné skúsenosti, pričom nie sú presne pomenované pozície a nie sú uvedené výskumné výsledky. Z uvedených faktov nie je možné posúdiť kvalifikovanosť kolegu.

Mojou ambíciou je prinášať na fakultu dlhodobo ľudí, ktorí majú za sebou skúsenosti z priemyslu alebo zo zahraničných výskumných inštitúcií, pretože si myslím, že iba tak vybudujeme z FIIT STU do pár rokov medzinárodne významnú výskumne orientovanú fakultu.

 • A – argumentačné fauly:
  • Vata (filler).
 • D – ďalšie doplnenie kontextu, čo je dôležité vedieť:
  • Túto ambíciu má dlhodobo celá STU a aj FIIT už niekoľko rokov.

Prajem Vám úspešné ukončenie semestra, veľa síl a trpezlivosti pri štúdiu na skúšky, úspešné odovzdanie záverečných prác, úspešné obhajoby a veľa energie a trpezlivosti pri štátniciach.
Verím, že napriek nie ľahkej situácii pandémie COVID-19 to spolu zvládneme.Verím, že napriek nie ľahkej situácii pandémie COVID-19 to spolu zvládneme.

Argumentačné fauly

Ad absurdo (zhodenie tvrdenia zosmiešnením) — Prezentovanie oponentovho argumentu ako smiešneho a preto nehodného seriózneho zváženia. Pr.: “Taktiež non-stop dookola počúvam o prijatí nejakých ‘mrtvých duší’”. Viac napr. tu.

Ad hominem (apel na človeka) — Keď sa nejaké tvrdenie zastiera pomenovaním osoby (osôb), aby tvrdenie prebralo atribúty osoby, odpútajúc pozornosť od atribútov tvrdenia. Viac napr. tu.

Ad ignorantiam (argument oslovujúci nevedomosť, dôvodenie neznalosťou) — Keď je snahou vzbudiť dojem, že je niečo pravdivé, odvolaním sa na niečo, čo naoko platí, avšak v skutočnosti nevieme, či platí (neexistuje dôkaz). Viac napr. tu.

Ad metum (apel na strach) — Keď je snahou vzbudiť strach pri snahe o podporu vlastného tvrdenia. Ide o typ Ad passiones. Pr.: “Myslíte si, že fakulta môže fungovať bez 33 pedagógov?” Viac napr. tu.

Ad passiones (apel na city) — Keď sa manipuluje čitateľovou emóciu (pozitívnou aj negatívnou), aby sa posilnila/preukázala pravdivosť tvrdenia. Viac napr. tu.

Ad populum (spoločenský apel, apel na populárny názor) — Vyvodzovanie, že niečo musí byť správne len preto, že si to myslí veľa ľudí. Viac napr. tu.

Ad superbiam (apel polichotením) — Keď sa používa lichotenie adresátovi v snahe získať ho na svoju stranu. Ide o typ Ad passiones. Pr.: “Osobne sa veľmi teším najmä z dohody s doc. Chudou, ktorá získala najviac pochvál aj od Vás, študentov, …”. Viac napr. tu.

Ad verecundiam (apel na autoritu) — Keď sa pre podporu svojho tvrdenia využíva spomenutie/odvolanie sa na nejakú osobu-autoritu, namiesto uvedenia argumentov. Viac napr. tu.

Filler (vata) — Zbytočná, irelevantná časť prejavu. Používa na vyplnenie miesta, vzbudenie dojmu nafúknutím rozsahu. V korporátnom prostredí zvykne byť vata ako irelevantná časť prejavu využívaná na dokazovanie si moci (zvyčajne nadriadenými).

Ignoratio elenchi (irelevantný záver, zavádzanie) — Argumentácia, ktorá môže aj nemusí byť platná, no v prvom rade sa míňa pointe riešeného problému. Argument, ktorý nedokazuje to, čo by sa dokazovať malo. Viac napr. tu.

Nepravda — Je prezentované tvrdenie, ktoré nie je pravdivé.

Neúplná informácia — Keď je tvrdenie vytrhnuté z kontextu alebo nie sú uvedené všetky skutočnosti, ktoré umožňujú korektne vyhodnotiť prezentované tvrdenie.

Plurium interrogationum (Zlúčená otázka) — Otázka, ktorá kombinuje viacero (dve) otázoky tak, že stavia opýtaného do nekorektnej pozície. Akákoľvek odpoveď je pre odpovedajúceho nepríjemná. Viac napr. tu.

Red herring (falošná stopa). Odvrátenie pozornosti od predmetnej veci k niečomu, čo s ňou vôbec nesúvisí, navodenie dojmu súvislosti. Pr. Kritiku novoprijatých “mŕtvych duší” zastrieť prijatím jedného nového výskumníka. Viac napr. tu.

Slippery slope (šikmá plocha) — Podsúvanie, že v dôsledku nejakej (spravidla málo významnej) akcie určite nastane iná, oveľa závažnejšia. Pr. ak podpíšem zmluvu s výskumníkom, bude napádaný. Viac napr. tu.

Straw man (podsunutý argument, fackovací panák, slamený panák, strašiak). Vyvracanie argumentu, ktorý protivník nikdy nevyslovil. Viac napr. tu.

Wishful thinking (zbožné želanie) — Chyba argumentácie, keď naše želanie, aby niečo platilo, je (vedomým či nevedomým) dôvodom pre preukázanie, že to niečo platí. Viac napr. tu.

False analogy (klamná analógia). Argument opierajúci sa o analógiu, ktorá je však nedostatočná a neodráža vlastnosti, ktoré argument využíva. Viac napr. tu.

Ďalšie zdroje na štúdium

 1. Martin Schmidt – Miloš Taliga – Michal Šedik. Ako správne argumentovať, písať a diskutovať. 2018
 2. Logické klamy na slovenskej wikipédii
 3. Logické klamy/fauly na anglickej wikipédii