Categories
Aktuálne

Chce sa dekan definitívne zbaviť svojich oponentov?

Otvorená výzva dekanovi FIIT na bezodkladné vypísanie výberových konaní na miesta vysokoškolských učiteľov

Dňa 30. 6. 2020 končí pracovný pomer približne dvom tretinám vysokoškolských učiteľov zamestnaných na plný úväzok na FIIT STU  (ten sa v akademickom prostredí uzatvára v zmysle zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách na dobu určitú max. na 5 rokov a vyžaduje výberové konanie). V podmienkach FIIT STU bolo prijímanie vysokoškolských učiteľov vzhľadom na kompetitívnosť IT prostredia vždy výzvou – získanie kvalitných a fundovaných odborníkov bolo a je pre fakultu mimoriadne náročné. V súlade so zvyklosťami na fakulte by mali byť výberové konania, vzhľadom na predpísané lehoty, už vypísané. Dekan bol na túto skutočnosť viackrát upozornený. Potom, ako nekonal, sme ho dňa 17. 4. 2020 vyzvali k vypísaniu výberových konaní oficiálnou cestou.

Dekan však rozhodnutie o vypísaní výberového konania odkladal až napokon vyhlásil, že využije alternatívne riešenie z novely zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách. Pri ňom však nie je jasné, či vôbec a ako bude môcť byť aplikovateľné, keďže bolo prijaté pre situácie, keď sa výberové konanie z časových alebo technických dôvodov už nestihne kvôli pandémii vypísať [1]; zároveň je podľa tejto novely možné zmluvy predĺžiť len o pár mesiacov.

Rozhodnutie nevypísať výberové konanie vnímame ako mimoriadne nezodpovedné. V kontexte aktuálnej situácie pandémie koronavírusu SARS-CoV-2 považujeme takýto prístup k dlhoročným zamestnancom FIIT STU za nedôstojný a neférový. Dotknutých zamestnancov to vrhá do neistoty, či budú alebo nebudú na fakulte ďalej pôsobiť. Vzniknutá situácia je zároveň obzvlášť nekorektná a riskantná z pohľadu prípravy nasledujúceho akademického roka, a to nielen z pohľadu zamestnancov, ale tiež študentov. Nebude jasné, kto bude viesť záverečné práce, nebude možné urobiť zodpovedné rozhodnutia o otvorení či nastavení kapacity predmetov. Nebude vôbec jasné, či pokračovať vo výskume alebo či pracovať na príprave predmetov v nasledujúcom akademickom roku, na čo učitelia využívali vždy práve obdobie leta. 

Hrozí, že sa zopakuje katastrofálna a nezvládnutá situácia zo začiatku letného semestra tohto akademického roka, čo môže definitívne obrať študentov o vzdelanie tej kvality, po ktorú si na FIIT STU prišli.

Avizovaný postup dekana vzbudzuje ešte jednu mimoriadnu obavu. Medzi zamestnancami s končiacim pracovným pomerom sú aj kandidáti do volieb do akademického senátu fakulty. Rozhodovanie o predĺžení zmluvy len samotným dekanom, bez výberového konania, kde spôsobilosti uchádzačov vyhodnocuje výberová komisia, vzbudzuje podozrenie na ovplyvňovanie demokratického procesu voľby do senátu.

My, dotknutí zamestnanci vyhlasujeme, že máme vážny záujem na príprave a výchove ďalšej generácie odborníkov v oblasti IT a že chceme v adekvátnych podmienkach participovať na výučbe aj výskume aj v ďalšom akademickom roku. 

Aby tento cieľ nebol ohrozený, vyzývame dekana, aby:

  1. bezodkladne vypísal výberové konania na miesta vysokoškolských učiteľov,
  2. zabezpečil transparentný a férový priebeh týchto konaní,
  3. o predĺžení pracovných zmlúv rozhodoval na základe preukázateľnej odbornosti, fundovanosti a erudície uchádzačov,
  4. nezneužil aktuálnu situáciu na zbavenie sa svojich oponentov.

Zoznam niektorých vysokoškolských učiteľov, ktorým končí pracovný pomer 30. 6. 2020:

doc. Mgr. Daniela Chudá, PhD.
doc. Ing. Michal Kompan, PhD.
doc. Ing. Peter Lacko, PhD.
doc. Ing. Ivan Polášek, PhD.
doc. Ing. Viera Rozinajová, PhD.
doc. Ing. Marián Šimko, PhD.
Ing. Dušan Bernát, PhD.
Ing. Miroslav Blšták, PhD.
Mgr. Gabriela Grmanová, PhD.

Mgr. Irina Malkin Ondik, PhD.
Mgr. Alena Martonová, PhD.
Ing. Róbert Móro, PhD.
RNDr. Ingrid Nagyová, PhD.
Ing. Peter Pištek, PhD.
Ing. Karol Rástočný, PhD.
Ing. Ivan Srba, PhD.
Mgr. Jozef Tvarožek, PhD.

[1] Presné znenie predmetnej časti novely zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách: “Pracovný pomer vysokoškolského učiteľa uzatvorený na dobu určitú, ktorého dohodnutá doba uplynie v čase krízovej situácie, možno bez výberového konania predĺžiť do uplynutia posledného dňa tretieho kalendárneho mesiaca po skončení krízovej situácie.”