Categories
Aktuálne

Otvorené listy akademickým, priemyselným a neziskovým organizáciám

O situácii a odchode väčšiny pôvodných akademických zamestnancov FIIT STU (až dvoch tretín všetkých profesorov a docentov, viacerých garantov či spolugarantov študijných programov) sme informovali otvorenými listami viaceré organizácie.

Categories
Aktuálne

Odchádzame (otvorený list rektorovi STU)

Vážený pán rektor, o situácii na Fakulte informatiky a informačných technológií ste informovaný od samotného začiatku. Za uplynulý rok sme sa na Vás, ako aj iných zástupcov univerzity, obrátili niekoľkokrát so žiadosťou o pomoc. Cítili sme sa byť integrálnou súčasťou univerzity s cieľom budovať silnú, vzdelávaco-výskumnú fakultu, ktorá by pritiahla najlepších študentov aj tých, ktorí […]

Categories
Aktuálne

Odchádzame (otvorený list študentom)

Vážení študenti, uplynulý polrok bol pre nás všetkých veľmi náročný. Sme presvedčení o tom, že akcie nového dekana a jeho snaha o prevzatie moci, obzvlášť jej forma, nemajú na fakulte a univerzite čo robiť. Snažili sme sa im čeliť, v mene vyššieho cieľa – slušnej fakulty – sme hľadali možné kompromisy, ale náš súper vytrvalo […]

Categories
Aktuálne

Začiatok represií za vyjadrovanie názorov na FIIT STU

Dnes, 19. júna 2020, sedem pracovných dní pred skončením pracovného pomeru, pár hodín po úspešnom skončení bakalárskych štátnych skúšok na FIIT STU, dekan oznámil, že nepredĺži zmluvu štyrom zamestnancom – bez udania akéhokoľvek dôvodu. Vzhľadom na dosahované výsledky týchto zamestnancov nemožno túto skutočnosť interpretovať inak, ako osobnú pomstu dekana voči niektorým ľuďom. Jednému z nich […]

Categories
Aktuálne

Definitívne zlyhanie na FIIT STU

S poľutovaním konštatujeme, že posledný súboj o férovú a morálne nezhýralú fakultu sme prehrali. Počet hlasov vo včerajších voľbách ukazuje, že o smerovaní našej fakulty rozhodli účelovo prijatí ľudia. Orgány akademickej samosprávy zlyhali – STU nebola schopná zastaviť pochybné konanie dekana, a to aj napriek jasnému odporúčaniu Správnej rady STU a verejnej petícii, pod ktorú […]

Categories
Aktuálne

Rokovania boli opäť neúspešné

Naša snaha o dohodu s dekanom FIIT STU bola neúspešná aj za prítomnosti predstaviteľov vedenia STU a akademického senátu STU. V snahe o hľadanie riešenia pre fakultu a jej študentov sme navrhli dohodu, kde by sme akceptovali vyvodenie zodpovednosti za aktuálnu situáciu na FIIT STU aj inak ako odstúpením dekana, a ktorá by umožňovala dekanovi […]

Categories
Aktuálne

Informácia o prebiehajúcom rokovaní

Rektor STU Miroslav Fikar spolu s predsedom AS STU Marianom Peciarom vedú intenzívne rokovania so všetkými dotknutými stranami sporu na FIIT STU vo formáte okrúhleho stola. Východiskom pre dosiahnutie dohody je zhoda všetkých aktérov na tom, že do dosiahnutia dohody, najneskôr však do konania volieb do AS FIIT STU naplánovaných v termíne 4. júna 2020 […]

Categories
Aktuálne

Stav správnej žaloby ohľadom volieb do AS FIIT STU

O tom, že v súvislosti s neplatnými voľbami do AS FIIT STU, uskutočnených v januári 2020, podali dvaja naši kolegovia správnu žalobu, sme informovali už 12. marca. Žaloba sa teraz opäť stala aktuálnou a to hneď z dvoch dôvodov: Žaloba bola na krajskom súde v Bratislave pridelená príslušnému vyššiemu súdnemu úradníkovi. Zároveň máme informáciu, že […]

Categories
Aktuálne

Správa o stave fakulty (časť IV.)

FIIT STU je súčasťou verejnoprávnej vzdelávacej inštitúcie, financovaná najmä z peňazí daňových poplatníkov. Problémy, ktoré sa odrážajú do zníženej kvality vzdelania, sa preto vážne dotýkajú celej spoločnosti. Nesieme spoluzodpovednosť za našu fakultu, a preto sme sa v niekoľkých častiach rozhodli informovať, v akom stave sa naša fakulta, po 5 mesiacoch od nástupu nového dekana, nachádza. […]

Categories
Aktuálne

Minikurz zavádzajúcej a manipulatívnej argumentácie

V piatok zaslal dekan všetkým študentom email s príhovorom. Študenti okamžite v emaile identifikovali viacero nezrovnalostí, na čo upozornili na internom fakultnom diskusnom fóre Askalot. Napriek tomuto upozorneniu sa dekan rozhodol celé znenie emailu zverejniť v sobotu aj na stránkach fakulty ako “Príhovor dekana študentom ku koncu semestra”. Keďže tento príhovor obsahuje viacero argumentačných, obsahových, […]